GOBERNO ESTATAL INICIATIVAS

As medidas do Goberno central contra o coronavirus

BALANCE DAS PRINCIPAIS ACTUACIÓNS DO GOBERNO CENTRAL EN APOIO ÁS COMUNIDADES E CIDADES AUTÓNOMAS ATA O 30 DE MARZO DE 2020

Medidas cuantificadas polo Ministerio de Facenda

O impacto estimado das principais medidas aprobadas polo Goberno é de 125.104 M (dos cales, 3.945 destínanse a medidas sanitarias, 116.235 a medidas económicas, 4.299 a medidas laborais e 625 a medidas sociais).

Medidas sanitarias:

 • 1.000 M€ do Fondo de Continxencia para o Ministerio de Sanidade para gastos sanitarios extraordinarios.
 • Adianto de 2.867 M da actualización das entregas a conta. Deles,

1.400 M€ pagáronse o luns 23 de marzo e prevese que a outra metade pagarase o 17 de abril.

 • As CCAA poderán solicitar de forma anticipada o 50% da liquidación correspondente a 2018, que se eleva a case 11.000 M€.
 • Aprobadas as contías do II Trimestre do Fondo de Financiamento a CCAA na CDGAE, inxectándose nas CCAA 2.365,75 M€.
 • Autorización de máis de 19M para a compra de material de protección, de probas diagnósticas, e a realización de campañas de difusión.
 • 30M€ para a investigación sanitaria para axudar a atopar canto antes un remedio a esta enfermidade.

Medidas sociais:

 • 25M€ ás CCAA para as bolsas-comedor.
 • 300M€ para as CCAA para incrementar o plan concertado en servizos sociais, coidados a domicilio ou teleasistencia.
 • 300M€ que poderán destinarse a actuacións de protección e promoción social, utilizando o superávit dos concellos de 2019 para este fin.

Garantía do suministro de auga e enerxía a consumidores vulnerables.

Moratoria da deuda hipotecaria para a adquisición de vivenda habitual cando o debedor atópese nos supostos de vulnerabilidade económica.

Prórroga do Bono social.

Suspensión da actualización dos prezos do gas licuados do petróleo (gas butano/propano).

Mantemento dos centros sanitarios e de coidado de maiores e dependentes.

Medidas económicas:

 • Aprazado o pago de impostos até un máximo de 30.000 euros para pemes e autónomos durante un período de seis meses, con tres meses de carencia no pago de intereses. Isto permitirá unha inxección de liquidez de até 14.000M.
 • Axudas para os sectores produtivos, ampliando as bonificacións á Seguridade Social para contratos fixos descontinuos que se realicen entre os meses de febreiro e xuño nos sectores de turismo, comercio e hostalaría vinculados á actividade turística.
 • Liña de crédito de 400M a través do ICO para as empresas e autónomos do sector turístico.
 • Liña de avais do Estado a través do ICO por importe de 100.000M para empresas e autónomos.
 • Liña de avais de 2.000 millóns de euros para empresas exportadoras a través da Compañía Española de Seguros de Crédito á Exportación (CESCE).
 • 200M para facilitar a adaptación das pemes a contornas dixitais e solucións de traballo non presenciais a través de proxectos de I+D+i ou adquisición de equipamento.
 • Medidas para axilizar o despacho de mercadorías nas Aduanas.
 • Adiamento da devolución dos préstamos concedidos pola Secretaría Xeral de Industria e PEME con antelación para apoiar o investimento industrial.
 • Establécese un réxime específico de suspensión de contratos públicos, con ampliación de prazos e compensación de salarios, co fin de evitar a resolución dos contratos e a consecuente perda de emprego.
 • Refórzase a normativa para apoiar o sistema produtivo e empresarial, para impedir a adquisición de entidades españolas en sectores estratéxicos.
 • Flexibilízanse os prazos con que conta o contribuínte para atender requirimentos, dilixencias de embargo, presentación de alegacións nos distintos procedementos tributarios, pago de débedas tributarias, para interpor recurso de reposición ou reclamación económico-administrativa e paralízanse a execución de garantías (medidas similares adoptáronse no ámbito catastral e outros ámbitos).

Medidas laborais:

 • Permiso retribuido recuperable, desde o 30 de marzo até o 8 de abril, para os traballadores de sectores non esenciais (con algunhas limitacións).
 • Consideración de incapacidade temporal asimilada a baixa laboral por accidente de traballo, para os traballadores que se atopen en illamento preventivo ou enfermos polo virus, percibindo desde o día seguinte ao da baixa laboral, o 75% da base reguladora, con cargo á Administración.
 • Establécese a imposibilidade de despedir por causas relacionadas co Covid-19.

Medidas de cara ós ERTE:

 • Os traballadores que entren nun ERTE sen reunir os requisitos de desemprego percibirán a prestación por desemprego.

o Os traballadores que si teñan dereito ao desemprego non computarán este tempo de ERTE.

 • As pemes, con menos de 50 traballadores, que entren neste proceso estarán exentas de abonar as cotizacións empresariais. A exención será do 75% para o resto de empresas, con máis de 50 empregados, condicionada á preservación do emprego tras o ERTE.
  • Axilízase o acceso á prestación de desemprego derivada dun ERTE.
 • Prestación extraordinaria por cesamento de actividade de autónomos.
 • Interrupción do cómputo da duración máxima dos contratos temporais.

Accións do Ministerio de Transporte, Mobilidade e Axenda Urbana

 • Cercanías: El nivel de utilización de los servicios de cercanías del día 28 de marzo respecto a un día normal sigue siendo muy bajo, por debajo del 10% en todos los núcleos, excepto en Madrid que se encuentra en el 12,5%. Barcelona ha tenido un nivel de utilización del 9,7%. Por debajo del 5% de utilización se encuentran varios núcleos, destacando Zaragoza (1%), Bilbao (1,5%), Cantabria (1,8%), Asturias (2,9%) Murcia (3,5%), Málaga (4,5%) y Valencia (5%).
 • Alta velocidade e longa media distancia: Respecto dos servizos comerciais de Renfe do sábado 28 de marzo, o número total de viaxeiros foi de 1,956 ás 20:00, por baixo do número de viaxeiros dos días anteriores (venres 27 de marzo foi 2.121 e o sábado 21 foi de 2.388). Os datos de ocupación (relación entre viaxeiros e prazas totais do tren) dos servizos comerciais de Renfe, unha vez aplicouse a nova redución da oferta de servizos ferroviarios, mostran índices de ocupación ente o 3,8 e o 9,1% dependendo de cada corredor ferroviario, con excepción dos corredores transversais que ofrecen un nivel de ocupación do 11% (índices inferiores aos días laborais anteriores).
 • Autobuses longa distancia: O sábado 97,75% por baixo do dun día normal.
 • Transporte aéreo: o sábado reduciuse un 93,5% respecto ao día equivalente de 2019, algo superior ao observado nos últimos días (nos 4 días previos, a redución foi do 86% respecto ao período equivalente do 2019).

Accións do Ministerio do Interior

 • Despregáronse 227.897 efectivos entre Policía Nacional, Garda Civil, Ertzaintza, Mossos d´Esquadra, Policía Foral, Policía Canaria e Policías locais.
 • 180.387 denuncias a cidadáns por incumprir o RD de estado de Alarma.
 • 1.534 persoas detidas.
 • Os movementos nos accesos ás cidades descenderon un 69%.
 • O tráfico en movementos de longo percorrido reduciuse un 71,14% e no caso, de tráfico pesado un 29,74%.
 • Os movementos fronteirizos han diminuído un 81,31%.
 • En materia de violencia de xénero, o venres a Garda Civil practicou 1.357 actuacións (inclúen comprobacións telefónicas e contravigilancias). A Policía Nacional realizou 3.738 comprobacións telefónicas e 560 visitas ou contactos persoais.
 • 20.000 consultas en redes sociais (100-120 consultas por hora punta).

Accións do Ministerio de Defensa

Despregáronse 3.283 efectivos, despregados nunhas 180 localidades de toda España para realizar as seguintes tarefas prioritarias:

Apoio a instalación de hospitais de campaña, especialmente para UCI,s.

Actuacións en residencias da terceira idade.

Traslado de enfermos/persoas maiores.

Desinfección   de    infraestruturas   críticas    (portos,    aeroportos,    estacións), hospitais e centros de saúde.

Voo dun avión A400 para traslado de material sanitario dende China.

Producción de medicación e produtos sanitarios:

 • O Centro Militar de Farmacia da Defensa desenvolve as seguintes actividades de produción:
 • Produción de Paracetamol.
 • Produción de Ribavirina Inyectable (antiviral de amplo espectro, indicado no tratamento da febre Crimea-Congo, Ébola e VIH) para a súa utilización en combinación con outros medicamentos, que están a prescribir nalgúns hospitais. Non esta demostrada a súa eficacia contra o COVID-19.
  • Produción de Solución Hidroalcohólica desinfectante.
  • Na escola Militar de Paracaidismo en Murcia fábricanse 500 mascarillas diarias.

Accións do Ministerio de Sanidade

 • O Ministerio de Sanidade comprou a China material sanitario por valor de 628 M, que inclúen a compra de 659 millóns de máscaras e máis de 30 millóns para profesionais.
 • Outro dos equipos prioritarios son os respiradores para as UCIs. Neste sentido, xa adquirimos un total de 1.539 equipos de respiración asistida de función tanto invasiva como non invasiva, para reforzar a capacidade das UCIs en todo o país. Ademais o parque instalado de ventilación mecánica invasiva é de 14.255 unidades (8.863 en hospitais públicos e 5.392 en hospitais de sanidade privada).

Máis de 17,2 millóns de material sanitario repartido entre as CCAA

CONCEPTOUNIDADES
MascarillasMáis de 8 M
Equipamento profesionais sanitarios (Batas, buzos, delantales, calzas,…)  Más de 460.000
GuantesMáis de 8,7M
Solución hidroalcohólicaCase 56.000

Máis de 52.000 profesionais sanitarios a disposición das CCAA

CONCEPTONº PROF.
Residentes de último ano de formación aos que se prorroga o contrato7.633
Profesionais médicos e de enfermaría que realizaron as probas selectivas de formación sanitaria especializada en 2018-2019 e que, superando a puntuación mínima, non resultaron adxudicatarios de praza.  10.717
Médicos especialistas extracomunitarios de diferentes especialidades.202
Profesionais xubilados nos dous últimos anos.Case 17.000
Estudantes de enfermaría e medicamento de último curso para tarefas de apoio.Case 17.000
  TOTALMáis de 52.000