GOBERNO ESTATAL

Axudas extraordinarias para persoas empregadas do fogar e contratos temporais

As persoas empregadas do fogar que finalicen ou reduzan a súa actividade percibirán o 70% da súa base reguladora

Aquelas persoas que finalicen un contrato temporal e non teñan dereito a paro, terán dereito a cobrar o 80% do IPREM

Quen manteña a súa actividade no réxime de traballo por conta propia, autónomos e autónomas, ter´n condicións ventaxosas para o pago aprazado das cotas

O Executivo de Pedro Sánchez busca non deixar a ninguén atrás durante a crise do COVID-19. Por iso aprobou unha serie de medidas, que inclúen axudas extraordinarias para persoas empregadas do fogar contratos temporais.

En concreto, o Goberno crea unha nova axuda por emprego no fogar. Serve a quen sufran un cesamento ou redución de actividade. Está previsto que poidan percibir até o 70% da súa base reguladora mentres dure esta situación.

Ademais, existe unha achega para aquelas persoas que tiveses un contrato temporal de duración de polo menos dous meses que extinguido tras a declaración do estado de alarma e que non alcancen o período de cotización mínimo para percibir unha prestación por desemprego. Poden percibir un subsidio extraordinario equivalente ao 80% do importe mensual do Indicador Público de Renda de Efectos Múltiples (Iprem).

Unha axuda similar está pensada para quen entren nun ERTE sen reunir os requisitos de desemprego percibirán a prestación, que percibirán as cantidades que lles corresponderían se reunisen os requisitos. As persoas que si teñan dereito ao desemprego non  computarán este tempo de ERTE, é dicir, é coma se o contador puxésese a cero.

O Goberno tamén inclúe unha protección do emprego de pemes e autónomos. Aprobou unha moratoria de seis meses para o pago de impostos a traballadores por conta propia e a pequenas e medianas empresas, até un máximo de 30.000 euros, que permitirá inxectar 14.000 millóns ao sistema produtivo. E para as baixas temporais, a Seguridade Social abonará o 75% dos salarios.

Habilita á Seguridade Social para conceder moratorias no pago das cotizacións sociais a empresas e autónomos e permítese o adiamento do pago de débedas coa Seguridade Social até o 30 de xuño.

Os autónomos e as autónomas que accedan á prestación por cesamento de actividade poderán aprazar sen cargo a cota da Seguridade Social de marzo polos días que traballasen.

A moratoria de pagos, ademais, inclúe as hipotecas os inmobles afectos á actividade económica de autónomos e autónomas. Isto enmárcase nas medidas para que os autónomos e as empresas que se viron afectadas polo COVID-19 poidan flexibilizar o pago de subministracións básicas como a luz, a auga ou o gas, chegando mesmo á posibilidade de suspender o pago. As cantidades adecuadas abonaranse como máximo ao seis meses seguintes á finalización do estado de alarma.

Está flexibilizado o acceso á prestación por cesamento de actividade. O cobro da prestación será compatible coa exoneración do pago de cotas á Seguridade Social e coa aprobación de ERTE para os seus traballadores, se o autónomo ten asalariados contratados.

Para aliviar as necesidades de liquidez dos cidadáns, amplíanse os supostos nos que se poden rescatar as achegas realizadas a plans de pensións, de forma que poderán recorrer ás mesmas as persoas que estean inmersas nun expediente de regulación  temporal de emprego e os autónomos que cesasen a súa actividade como consecuencia dos efectos do COVID-19.