EMIGRACIÓN POLÍTICA PROVINCIAL

Estas foron as diferentes actividades e actos organizados pola área de migracións no 2022

INFORME ANUAL DE XESTIÓN DA SECRETARÍA PROVINCIAL DE MIGRACIÓNS ANO 2022

Área de emigración e retorno

Durante a campaña de declaración da renda realizáronse sesións informativas para o colectivo de emigrantes retornados en Verín, Xinzo de Limia, O Barco de Valdeorras, Ourense, Celanova, Ríos e Espiño (Oímbra) cunha presenza de 250 persoas.

Temas a tratar:

– Explicar o concepto de dous pagadores.

– Aplicación da sentenza do TEAC (Tribunal Central Administrativo Económico). que recoñece por primeira vez como gastos deducibles as cotizacións obrigatorias ao seguro médico das pensións estranxeiras.

– Procedementos de recoñecemento das pensións estranxeiras de invalidez e invalidez ante a Axencia Tributaria.

– Problemas do chamado imposto do 5 por cento ás pensións alemás a pagar ao fisco alemán: casuística, exencións, trámites a realizar.

– Como solicitar a prestación económica da dependencia alemá.

– Explicar a nova pensión básica alemá (Grundrente): quen pode beneficiarse e requisitos a cumprir, trámites administrativos a realizar.

– Información sobre a resolución do TSJUE sobre o modelo 720 da Axencia Tributaria.

Sobre este tema recibíronse múltiples consultas telefónicas e de correo electrónico de emigrantes retornado de todo o territorio español agás de Euskadi e Navarra, xa que alí son as  Facendas forais  e non a AEAT as responsables tributarias. Tamén atendéronse  consultarías tributarias de Galicia e de fóra de Galicia.

Lei dependencia de Alemaña

En materia de xestión da prestación económica da dependencia alemá, prestouse apoio técnico a 10 persoas (8 mulleres e 2 homes), desprazándose persoalmente a Secretaría Provincial de Migracións a distintos domicilios de Ourense, Arnoia, Xinzo de Limia, Ribadavia. , Meaño (Pontevedra), Vigo, A Coruña, Ordes e Vilagarcía de Arousa. Os beneficiarios, todos con alto grao de dependencia, percibirán unhas prestacións de entre 550 e 720 euros mensuais. Paralelamente, atendeuse as consultas telefónicas e por correo electrónico de interesados de fóra de Galicia (Xetafe, Torrelavega, Toledo, Zamora, Salamanca, Ávila, Cádiz e Guadalaxara). Tamén axudouse  a tramitar o recoñecemento como coidador non profesional ante o seguro alemán de dependencia de 3 mulleres e a asunción da respectiva cotización ante a seguridade social española por parte destas aseguradoras.

Problemas co chamado imposto do 5 por cento sobre as pensións alemás que cobra o fisco alemán

Seguimos comprobando que este imposto en aplicación do convenio para evitar a dobre imposición entre Alemaña e España segue a xerar confusión, incerteza e descoñecemento entre os perceptores. Mesmo en dous casos, nos que o secretario provincial de Migracións  mediou  persoalmente ante a Facenda alemá, para evitar o embargo das pensións alemás de dúas persoas ao ignorar os requisitos para pagar o imposto.

A inseguridade de como axudar ao colectivo de retornados tamén se reflicte en moitas consultas de axencias e asesores fiscais de Galicia e de fóra de Galicia que solicitan información sobre os límites exentos de tributación en Alemaña, como solicitar a devolución de pagamentos indebidos, os formularios para recadar,  pagamento domiciliado fraccionado as débedas tributarias superiores a 400 euros anuais.

Estes profesionais e o colectivo de retornados de Alemaña foron informados de que as débedas tributarias en Alemaña prescriben despois de 7 anos, polo que as requirimentos de pago de impostos a Alemaña están chegando antes do 31.12.2022 en relación o exercicio fiscal 2016.

Realízanse comunicacións ao colectivo de retornados sobre os aumentos das pensións en Alemaña e Suíza. Tamén informase que Suíza aplicar progresivamente a eliminación do envío de fes de vida ao país suízo para os beneficiarios de pensións. Será a Seguridade Social española a que informe periodicamente á Seguridade Social Suíza sobre a situación dos que perciben pensións do seu departamento.

Eliminación do voto rogado

No mes de xuño asistiu na sede do PSdG en Santiago a unha reunión telemática con representantes do PSOE en Europa. O secretario xeral, Valentín González Formoso, e Antón Leis, secretario de Galeguidade, abordaron a supresión do voto solicitado no estranxeiro.

Encontro con colectivos de emigrantes retornados e empresarios no estranxeiro

Realízanse reunións e chamadas telefónicas coa directiva da Asociación de Emigrantes Retornados de Ourense. O propio secretario xeral, Valentín González Formoso, recibiu a parte da xunta directiva da citada asociación en visita a Ourense, recibindo un expediente das súas demandas.

Participación en A Toxa na Xuntanza de empresarios galegos no exterior (AEGAMA).

Área de inmigración

Organizáronse encontros e contactos periódicos cos distintos colectivos da inmigración ourensá: Fevega e Alma Llanera (Venezuela), Unión Dominicana, Senegalés en Ourense e membros da comunidade musulmá. Aínda están pendentes e ilusionados coa posibilidade de crear nun futuro próximo un consello municipal intercultural. Consideran esta figura moi necesaria en Ourense cidade para coordinarse con outras administracións (provincial, autonómica e estatal).

Mantivéronse  reunións periódicas co colectivo de refuxiados afgáns, seguindo de preto as súas inquedanzas, e o seu esforzo por adaptarse a Ourense.

Atendéronse múltiples preguntas sobre a validación de estudos estranxeiros, a homologación de títulos de bacharelato e o acceso á universidade, cuestións chegadas principalmente de América. Tamén houbo casos concretos de consultas académicas sobre estudos de Armenia, Tunisia, Marrocos, Paquistán e Exipto. Tamén se responden preguntas sobre onde facer cursos de español para estranxeiros e como realizar cursos de galego, concretamente Celga 2

Infórmase ao colectivo da modificación da lei de inmigración para incorporar ao mercado laboral traballadores estranxeiros no ámbito do transporte, hostalería, agricultura e construción. Tamén se informa de que os estranxeiros residentes en España poden obter un permiso de traballo legal facéndose traballadores por conta propia e que os solicitantes de asilo poderán traballar legalmente mentres a denegación da súa solicitude non sexa firme.

Dáse apoio técnico ao grupo provincial socialista para a redacción dunha moción sobre a posibilidade de crear un cemiterio intercultural na provincia de Ourense. Na actualidade calcúlase que en Galicia residen uns 26.000 musulmáns que están á espera do cumprimento dun mandato do Parlamento de Galicia en 2017 para modificar a lexislación sanitaria galega vixente. Existe un borrador elaborado en 2019 pola Consellería de Sanidade que permite os enterramentos por motivos de confesionalidade sen estar elaborado e aprobado ata a data.

Comunicación ao grupo de asociacións de inmigración das resolucións xudiciais de interese:

a) Sentenza do TSJUE que declara que non se pode expulsar un estranxeiro que está a recibir tratamento se existe risco de aumento da dor por enfermidade.

b) Sentenza do TSJUE de que a Xustiza debe revisar de oficio o internamento de estranxeiros e pronunciarse caso por caso.

Infórmase ao colectivo de inmigrantes que poden solicitar antes do 15 de xaneiro de 2023 a súa inclusión no censo electoral municipal, especialmente os veciños de Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile, Perú e Paraguai.